Voorwaarden

Artikel 1. – Definities

1.1       motor4u en/of Auto Parts Eindhoven de gebruikers van deze algemene voorwaarden. Gevestigd aan De Blecourtstraat 28, 5652 GB Eindhoven.

1.2       De klant: de partij met wie motor4u en/of Auto Parts Eindhoven één of meer overeenkomsten aangaat voor de levering van zaken, het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door motor4u en/of Auto Parts Eindhoven.

1.3       Het product: een door motor4u en/of Auto Parts Eindhoven aan de klant geleverd,,waaronder begrepen,gereviseerde automotoren.

1.4       De overeenkomst: de overeenkomst met motor4u en/of Auto Parts Eindhoven ter zake de levering van (een) product(en) en/of een door de klant aan motor4u en/of Auto Parts Eindhoven verstrekte opdracht voor het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten in het kader van het bewerken, waaronder begrepen doch niet uitsluitend het reviseren, repareren, ontwikkelen etc., van automotoren, motordelen, brandstofpompen, stuurhuizen, turboladers, transmissies en/of andere (onder)delen van een automobiel.

1.5       Het inruil(onder)deel: de eventueel door de klant aan motor4u en/of Auto Parts Eindhoven in eigendom over te dragen of overgedragen alsmede de door motor4u en/of Auto Parts Eindhoven aan de klant tijdelijk ter beschikking gestelde motor en/of andere (onder)delen van een automobiel.

1.6       De inruiltermijn: de termijn gedurende welke motor4u en/of Auto Parts Eindhoven een inruil(onder)deel accepteert.

1.7       Het statiegeld: het bedrag dat de klant aan motor4u en/of Auto Parts Eindhoven betaalt tot zekerheid voor het onbeschadigd retourneren van het complete inruil(onder)deel, dat motor4u en/of Auto Parts Eindhoven aan de klant in het voorkomende geval tijdelijk ter beschikking stelt.

1.8       Nacalculatie: het door de klant aan motor4u en/of Auto Parts Eindhoven verschuldigde bedrag in geval van het niet, beschadigd en/of niet compleet retourneren van het inruil(onder)deel aan motor4u en/of Auto Parts Eindhoven.

1.9       Aanbouwdelen: aan het product gemonteerde onderdelen, die een bijdrage leveren aan het functioneren van het product, zoals: in- en uitlaatspruitstukken, delen van de ontsteking, delen van de brandstofinjectiesystemen, slangen, kabels, leidingen, andere uitwendige verbindingen, filters, turbocompressoren etc.

Artikel 2. – Algemeen

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van motor4u en/of Auto Parts Eindhoven, alsmede op alle door motor4u en/of Auto Parts Eindhoven met de klant gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.2       Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de klant naar zijn eigen of andere algemene (inkoop)voorwaarden. motor4u en/of Auto Parts Eindhoven wijst uitdrukkelijk de door de klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

2.3           motor4u en/of Auto Parts Eindhoven heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

2.4           Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen raken de gelding van de overige voorwaarden niet en gelden nimmer voor meer dan één transactie.

Artikel 3. – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2       De overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  of indien MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  daadwerkelijk tot uitvoering van de overeenkomst is overgegaan.

3.3       De klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN .

3.4       Afspraken met ondergeschikten, die geen procuratie hebben, binden MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  niet dan nadat en voor zover zij door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  schriftelijk zijn bevestigd.

3.5       Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden bovendien aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN . De overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen binnen twee werkdagen na de opdrachtbevestiging van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN , indien de directie van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  binnen die periode niet te kennen heeft gegeven van de overeenkomst af te willen zien.

Artikel 4. – Prijzen

4.1       Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle opgegeven prijzen exclusief BTW en andere eventueel door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen en gebaseerd op levering af magazijn MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN .

4.2       Ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  het recht wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de klant door te berekenen.

4.3       In geval van nacalculatie is de klant aan MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  een bedrag verschuldigd minimaal gelijk aan het statiegeld, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5. – Termijnen en levering

5.1       De door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  opgegeven leveringstermijnen en overige termijnen voor nakoming zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer aan te merken als fatale termijnen.

5.2       De levering geschiedt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, af magazijn MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN .

5.3       De inruiltermijn is gemaximeerd op 6 maanden, nadat levering door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  aan de klant heeft plaatsgevonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.4       MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren.

5.5       Indien de klant niet op de overeengekomen leveringsdatum de te leveren zaken afneemt of in ontvangst neemt, worden de te leveren zaken door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de klant te zijner beschikking gehouden, mits er door de klant is betaald. In dergelijke gevallen is MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  gerechtigd opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen en komt het risico voor beschadiging en/of tenietgaan voor rekening van de klant.

5.6       De klant is verplicht het geleverde bij ontvangst direct op zichtbare gebreken te controleren en bij constatering van schade het geleverde te weigeren voor ontvangst. Producten met niet direct zichtbare (transport) schade dienen door de klant conform de garantiebepalingen van artikel 7 behandeld te worden.

Artikel 6. – Betaling

6.1       Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de klant de verschuldigde bedragen onder rembours te voldoen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Garantieaanspraken leveren geen grond voor enige korting, verrekening of opschorting op. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim; ingebrekestelling door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  is derhalve niet vereist. Alle door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen.

6.2       MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  is altijd gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging, (alsnog) aanvullende zekerheid, vooruitbetaling of contante betaling van koper te verlangen. De aanvullende zekerheidstelling, de voldoening van de factuur voor vooruitbetaling en/of de contante betaling dient te zijn gedaan, voordat levering of nakoming anderszins door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  heeft plaatsgevonden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde op een door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  aangegeven bank- of girorekening.

6.3       Indien de klant één of meer van zijn (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de klant een rente verschuldigd van 1,5 % per maand ingaande na verloop van de overeengekomen betaaltermijn, waarbij een gedeelte van een maand als één telt.

6.4       In de gevallen omschreven in het vorige lid van dit artikel is de klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 300,00.

Artikel 7. – Garantie

7.1       AUTO PARTS EINDHOVEN  garandeert dat het door haar geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en dat het product de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten op grond van de overeenkomst, de aard van het product en de overeengekomen prijs.

7.2       De garantieperiode voor door  AUTO PARTS EINDHOVEN geleverde gereviseerde motoren wordt vermeld op de productpagina.

7.3       De garantietermijn vangt aan op de dag dat levering aan de klant heeft plaatsgevonden. 

7.4       Om de garantie te honoreert, AUTO PARTS EINDHOVEN moet het product terugkrijgen voor het verder onderzoek. De AUTO PARTS EINDHOVEN moet de klant binnen 2 weken over de uitslag van het onderzoek informeren. 

7.5       Indien AUTO PARTS EINDHOVEN een beroep op garantie honoreert, dan heeft  AUTO PARTS EINDHOVEN de vrije keuze tussen reparatie van het product, vervanging van het product of terugname van het product tegen retournering van de koopprijs. De defecte product moet aan de vestiging van  AUTO PARTS EINDHOVEN worden inleveren, de levering kosten voor rekening van de klant. 

7.6       Indien een (onder)deel van het product onder de garantie door  AUTO PARTS EINDHOVEN  wordt gerepareerd of, vervangen, dan blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het product ook op dit gerepareerde/vervangen ((onder)deel van het) product van kracht (“geen garantie op garantie”).  AUTO PARTS biedt geen inbouw garantie op werk uitgevoerd door andere specialisten dan  AUTO PARTS.

7.7       De klant zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van en afstemming met  AUTO PARTS EINDHOVEN  het desbetreffende product niet vervoeren en dus geen vervoerskosten maken. Ingeval van niet naleving hiervan komen, ongeacht of het beroep op garantie voor honorering in aanmerking komt, in ieder geval de gemaakte kosten voor transport en het lokaliseren van het product voor rekening van de klant. In het geval zulks wel juist is geschied, dan zal  AUTO PARTS EINDHOVEN  de hiervoor omschreven kosten slechts voldoen in het geval het beroep op garantie wordt gehonoreerd en die kosten ook redelijk zijn gemaakt.

7.8       In geval van een gehonoreerd beroep op garantie is  AUTO PARTS EINDHOVEN  nimmer gehouden tot het retourneren van het inruil(onder)deel. Indien  AUTO PARTS EINDHOVEN  een door haar geleverd product terugneemt, dan zal  AUTO PARTS EINDHOVEN  ter harer vrije keuze een inruil(onder)deel retourneren dat soortgelijk is aan hetgeen oorspronkelijk door de klant aan  AUTO PARTS EINDHOVEN  is geleverd, dan wel overgaan tot een vergoeding ten bedrage van het oorspronkelijk aan de klant in rekening gebrachte statiegeld.

7.9       AUTO PARTS EINDHOVEN verleent slechts garantie voor zover de klant een op diens naam gestelde factuur kan tonen. De garantie geldt derhalve slechts de klant en niet diens rechtsopvolgers. 

7.10      De klant komt geen beroep op garantie toe (I) indien het gebrek aan het product ter zake waarvan garantie wordt verzocht, is veroorzaakt door (a) het niet naleven van de gebruiken/inbouw/onderhouds instructies van  AUTO PARTS EINDHOVEN  of die van de automobielfabrikant, dan wel ander ondeskundig gebruik, (b) reparatie of verandering, inclusief chiptuning en opvoering, (c) normale slijtage, (d) het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor zij in het normale verkeer bedoeld zijn zoals o.a voor rally en/of race doeleinden en/of (e) van buitenaf komende oorzaken (II) indien (a) de klant  AUTO PARTS EINDHOVEN van het gebrek aan het product niet binnen 5 dagen, nadat de klant het gebrek aan het product heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, aantoonbaar kennis heeft gegeven. 
indien (b) er waren een modificatie/reparatie op het geleverde product uitgevoegd zonder vooraf communicatie met  AUTO PARTS EINDHOVEN.  (III) ingeval het gebrek is ontstaan als gevolg van gebruik in een ander land dan het land waarin feitelijke levering door  AUTO PARTS EINDHOVEN  heeft plaatsgevonden en/of waar  AUTO PARTS EINDHOVEN  ook geen vestiging heeft. (IV) indien de motor wordt geïnstalleerd in de auto die wordt gebruikt voor: verhuur-, taxi-, rijschool-, transportbedrijf-, -dientstlevering of koeriersdiensten. AUTOPARTS EIDHOVEN is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door gebrekkig turbo en/of injectors/verstuivers. Voor de motor inbouwen, de turbo en injectors moet worden nagekeken. Oliekoeler moet altijd nieuwe worden geïnstalleerd, AUTO PARTS EINDHOVEN is niet verantwoordelijk voor lager/krukas schade als er is een oude Oliekoeler opgezet.

7.11      De door AUTO PARTS EINDHOVEN  verstrekte garantie ziet niet op aanbouw(onder)delen ongeacht of deze al dan niet zijn geleverd door AUTO PARTS EINDHOVEN .  AUTO PARTS EINDHOVEN  verstrekt daarenboven geen garantie op het door haar geleverde product, indien daarin aanbouw(onder)delen zijn verwerkt of aan zijn gemonteerd, die niet voor gebruik door een daartoe gecertificeerd of naar het oordeel van  AUTO PARTS EINDHOVEN  deskundige derde of door  AUTO PARTS EINDHOVEN  zelf, aantoonbaar zijn gecontroleerd.

7.12      AUTO PARTS EINDHOVEN  verleent geen garantie anders dan in de voorgaande leden van dit artikel omschreven. Dit laat uiteraard onveranderd de rechten van de klant die een overeenkomst met  AUTO PARTS EINDHOVEN  is aangegaan, die kwalificeert als consumentenkoop zoals gedefinieerd in artikel 5 van boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. – Eigendomsvoorbehoud

8.1       MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  behoudt de eigendom van alle aan de klant geleverde producten zolang de klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van de levering van producten, door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  al dan niet door inschakeling van derden verrichte of te verrichten werkzaamheden of te verlenen diensten, alsmede vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door de klant van zodanige verbintenissen als hiervoor omschreven, onder dit laatste begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

8.2       De klant is voor volledige betaling van de door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  geleverde producten niet gerechtigd daarop zekerheidsrechten en/of gebruiksrechten te vestigen ten gunste van derden.

8.3       Voor het geval aan een derde te goeder trouw rechtsgeldige overdracht heeft plaatsgevonden van door MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  geleverde door de klant niet of niet volledig betaalde producten en deze derde de op zijn beurt aan de klant verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt de klant zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en zo mogelijk ook te vestigen ten gunste van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN .

Artikel 9. – Aansprakelijkheid

9.1       MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  sluit haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfs- gevolg- of vertragingsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN , met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  is beperkt tot het factuurbedrag van het product waarop het desbetreffende schadegeval ziet.

9.2       Indien en voor zover in weerwil van het vorige artikel nog enige aansprakelijkheid op MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  is verzekerd.

9.3       De klant vrijwaart MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  voor schadeaanspraken van derden.

Artikel 10. – Overmacht

10.1      MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  door haar toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  komt.

10.2      MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  is in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met de klant buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht is MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met de klant te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

Artikel 11. – Ontbinding en opschorting

11.1      Indien de klant de overeenkomst wenst te annuleren, dan is MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  onverminderd haar recht op nakoming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  het recht heeft aan de klant 15% van de overeengekomen prijs inclusief BTW en exclusief het eventueel overeengekomen bedrag voor inruil(onder)delen als schadevergoeding in rekening te brengen.

11.2      MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  heeft het recht om – naast de overige aan haar toekomende rechten – de overeenkomst met de klant te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de klant door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant op te schorten en/of te ontbinden indien de klant (i) één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, (ii) niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, (iii) indien het faillissement van/of door de klant is aangevraagd of uitgesproken, (iv) indien surséance van betaling is aangevraagd of verleend, (v) indien de klant zijn bedrijf staakt, geheel of gedeeltelijk liquideert en/of (vi) beslag onder de klant wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

11.3      Indien één der in lid 2 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op de klant de plicht MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  daarvan onverwijld in kennis te stellen en zijn alle vorderingen van MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. – Toepasselijk recht en geschillen

12.1      Op alle overeenkomsten met MOTOR4U EN/OF AUTO PARTS EINDHOVEN  waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, alsmede op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2      Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de in het vorige lid omschreven overeenkomsten, waaronder begrepen de uitvoering van zulke overeenkomsten ongeacht of een of beide partijen een geschil aanwezig acht, zullen, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank, worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.

Artikel 13. – Slotbepaling

            Voor wat betreft de inhoud, uitleg en betekenis van de onderhavige algemene voorwaarden strekken uitsluitend de algemene voorwaarden zoals opgesteld in de Nederlandse taal tot bewijs van hetgeen tussen partijen op grond van de algemene voorwaarden geldt. Op diens verzoek krijgt de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden in de Nederlandse taal toegestuurd.

WhatsApp chat