Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN / Revisiemotorbenelux.nl te Eindhoven (=V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN)

1. Aanbieding, toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen.
1.2 Aanbiedingen en andere uitingen van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.
1.3 De algemene voorwaarden van de wederpartij van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN (hierna: “de afnemer”) zijn niet van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk overeen gekomen.
1.4 Indien geen schriftelijke overeenkomst door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

2. Prijs

2.1 De opgegeven prijzen zijn af magazijn te Eindhoven en steeds exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijs van onderdelen, halffabricaten of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na opgave van een offerte dan wel het aangaan van een overeenkomst voordoen, worden door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN doorberekend.

3. Uitvoering en reparaties

3.1 Bestellingen van motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen worden zo spoedig mogelijk, doch afhankelijk van de beschikbare voorraad, verwerkings- productie en levertijden uitgevoerd.
3.2. Bestellingen, inbouw en reparaties zullen in beginsel worden uitgevoerd binnen een zodanige termijn als redelijkerwijze mogelijk is, doch te dien aanzien af te spreken termijnen zullen steeds slechts als indicatief gelden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hetzij bij het totstandkomen van de overeenkomst, hetzij op een later tijdstip. Dit artikel is niet van toepassing indien V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN afhankelijk is van door de afnemer of derden ter beschikking te stellen informatie, onderdelen of materialen alsmede in geval van overmacht.
3.3 Indien voor het functioneren van aan V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN ter hand gestelde auto additionele apparatuur of informatie noodzakelijk is, zal de afnemer er voor zorg dragen dat V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN daarover zo spoedig mogelijk, nadat zij daarom heeft verzocht, kan beschikken.
3.4 Alle motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen die door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN worden geleverd, blijven tot op het moment dat volledige betaling plaatsvindt van de door haar in rekening gebrachte factuur, eigendom van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Artikel 5.1 is van overeenkomstige toepassing.
3.5 Indien prijsopgave van aangeboden motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen door de afnemer niet akkoord bevonden wordt, zal V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN de afnemer onderzoekskosten in rekening brengen, indien daarvoor nader onderzoek noodzakelijk is.
3.6 De onderzoekskosten genoemd in artikel 3.6 behelzen onder andere het uurloon, administratiekosten en eventuele reis- en verzendkosten en kosten van derden.
3.7 “Annulering”. Motoren of delen die besteld c.q. geleverd zijn naar opgave van de klant (dus het gevraagde type c.q. motorcode) worden niet terug genomen als er geen sprake van garantie is. Aan V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN te bepalen of het geleverde goed wordt terug genomen en of hier kosten voor in rekening worden gebracht.
3.8 Er kan geen enkel recht ontleent worden aan de opgegeven kilometerstanden, deze zijn niet gegarandeerd.
3.9 Het kan voorkomen dat door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN bepaalde technische aanpassingen zijn doorgevoerd aan (ruil)delen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

4. Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan facturering geschieden, zodra de door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN te leveren prestatie is voltooid, dan wel de afnemer met de afname in verzuim is. Betaling dient contant bij afname/ aflevering te geschieden, dan wel direct bij levering op het rekeningnummer van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN te zijn bijgeschreven.
4.2 Het zal ons vrijstaan om bij het uitvoeren van een bestelling een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen.
4.3 V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN kan het retentierecht uitoefenen op de auto en onderdelen indien de afnemer de kosten van de werkzaamheden en of onderdelen niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto of onderdelen betreft. V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt. V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.
4.4 Vanaf de vervaldatum is de afnemer een rente van 2% per maand verschuldigd. Door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed. Deze kosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 115,00.

5. Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten

5.1 Door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN geleverde motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen blijven eigendom van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan haar voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van met V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is.

6. Inruil

6.1 Tenzij anders op factuur vermeld, dient bij iedere levering van motoren, versnellingsbakken en/of onderdelen de afnemer zo compleet als geleverd de oude delen van hetzelfde merk en type in gemonteerde staat binnen 30 dagen na levering bij V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN in te leveren. Bij levering van een gereviseerd deel mogen oude delen geen geweldschade vertonen en moeten vitale delen zoals motorblok, cilinderkop, krukas en nokkenas op normale wijze te reviseren zijn.
6.2 Indien aan artikel 6.1 niet voldaan wordt zal alsnog het prijsverschil zonder inruil berekend worden, c.q. meerprijs berekend worden.
6.3 Als product waarvoor statiegeld is berekend buiten de gestelde inlevertermijn, na 30 dagen doch uiterlijk 365 dagen, geretourneerd wordt vervalt de verplichting van terugbetaling borgsom.
6.4 Vrachtkosten vice versa zijn altijd voor rekening afnemer.

7. Risico en verantwoordelijkheid voor zaken

7.1. Auto’s en andere zaken waarin motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen worden ingebouwd zijn steeds, ook indien zij zich onder V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN bevinden ter reparatie of ter bewerking of anderszins, voor risico van de afnemer. V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor risico’s, calamiteiten, diefstal, verduistering of anderszins, ook al bevinden voormelde zaken zich bij V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN.
7.2 De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN ter zake reikt niet verder dan de verantwoordelijkheid die de afnemer zelf jegens zijn eigen zaken als een goed huisvader behoort te betrachten.
7.3 Verzendingen en vervoer van motoren, versnellingsbakken of onderdelen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1. Tenzij anders op factuur vermeld, garandeert V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN bij een normaal gebruik van de door haar geleverde motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen gedurende drie maanden voor gebruikte en twaalf (of zes maanden, kijkt de productpagina op onze website om de garantieperiode van de betreffende gereviseerd motor te checken. maanden voor nieuwe en revisie cq ruil delen na factuurdatum aan de afnemer, waarbij de navolgende bepalingen in aanmerking worden genomen.
8.2 Voertuig dient volledig origineel te zijn volgens fabrieksspecificaties. Garantie vervalt indien softwarematige en/of mechanische aanpassingen uitgevoerd zijn aan het voertuig die invloed kunnen hebben op het geleverd product.
8.3. Afnemer kan alleen rechten ontlenen aan een garantie indien de door ons aangebrachte hittezegels ongeschonden zijn en verzegelingen ongeschonden dan wel geschonden zijn.
8.4. Garantie is persoonlijk en dus niet overdraagbaar.
8.5. De afnemer zal de garantie niet kunnen inroepen indien er sprake is van schade aan de geleverde producten als gevolg van onvoldoende en achterstallig onderhoud, opzet, het gebruik van verkeerde brandstof, onjuiste inbouw of aansluiting door derden. In acht moet worden genomen dat het geleverde goed door een volwaardig gerenommeerd bedrijf ingebouwd dient te worden. Indien er sprake is geweest van onoordeelkundig gebruik, dan wel gebruik dat als niet normaal voor de betreffende zaken is te beschouwen zoals, snelheidsproeven, wedstrijden en het niet in acht nemen van door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN gegeven aanwijzingen of instructies vervalt de garantie.
8.6 Aanbouwdelen welke niet tot het rompgedeelte van de motor behoren zoals brandstofgedeelte, elektrische installatie, distributiegedeelte en waterpomp vallen niet onder de garantie mits anders is overeen gekomen.
8.7 Garanties zijn niet van toepassing op gebreken die worden veroorzaakt door niet door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN geleverde bij de motor behorende appendages, bojvoorbeeld turbo, verstuivers, oude olie-koeler. V.O.F AUTOPARTS EIDHOVEN is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door gebrekkig turbo en/of injectors/verstuivers. Voor de motor inbouwen, de turbo en injectors moet worden nagekeken. Oliekoeler moet altijd nieuwe worden geïnstalleerd, AUTO PARTS EINDHOVEN is niet verantwoordelijk voor lager/krukas schade als er is een oude oliekoeler opgezet.
8.8 “Inbouwgarantie”. Deze inbouwgarantie houdt in dat de afnemer na inbouw een proefrit maakt, waarin wordt getest of de motor, versnellingsbak of onderdeel aan de norm voldoet die men van een occasion deel mag verwachten. Bij deze proefrit wordt getest op al dan niet overmatig olie- en waterverbruik, overmatig roken van de motor, overmatig opbouwen van druk in het koelsysteem en het hoorbaar zijn van bijgeluiden. De termijn waarbinnen de afnemer na het maken van de proefrit bij V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN in geval van gebreken dient te klagen, is de termijn als bedoeld in artikel 9. Na ommekomst van die termijn is V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN niet langer gehouden eventuele gebreken te verhelpen.
8.9 Indien de door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN geleverde zaken of onderdelen niet uit eigen productie komen, maar geleverd en/of bewerkt zijn door een andere leverancier en deze leverancier iedere aansprakelijkheid of garantie afwijst, heeft V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN het recht om iedere garantieclaim van de afnemer eveneens af te wijzen.
8.10 Iedere garantie is beperkt tot het kosteloos herleveren van het geleverde deel. Met name gevolgschade zoals uit- en inbouwkosten, transport, vervangend vervoer en inkomstenderving worden niet vergoed. V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN is gerechtigd te verplichten om de auto of het geleverde deel op boven genoemd adres aan te leveren om tot een goede garantie beoordeling te komen. Om tot garantie over te gaan dient het oude deel retour te zijn. De garantie beloopt ten hoogste het door afnemer aan ons betaalde of verschuldigde bedrag terzake van de betrokken werkzaamheden en leveranties.
8.11 Slechts indien geen vergelijkbaar, gelijkwaardig deel door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN geleverd kan worden, kan de koper aanspraak maken op terugbetaling van het aankoopbedrag. Het geleverde deel moet in dezelfde staat geretourneerd worden zoals het geleverd is.
8.12 Zonder schriftelijke toestemming van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN is het niet toegestaan diagnose te stellen door het demonteren van onderdelen en/of reparaties uit te voeren aan de door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN geleverde delen. De hieruit voortvloeiende kosten worden niet vergoed en de garantie vervalt.
8.13 Tenzij anders op factuur vermeld, kan afnemer alleen aanspraak maken op garantie als hij de factuur aan V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN tevoren volledig heeft betaald.
8.14 Werkzaamheden door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN uitgevoerd terzake van een garantieclaim, welke claim door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN op grond van het vorenstaande wordt afgewezen worden door V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN tegen het gehanteerde tarief in rekening gebracht.
8.15 V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fabrieksfouten en beschadigingen in de op de aan haar ter reparatie overhandigde auto’s, motoren of onderdelen.
8.16 V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN is niet aansprakelijk voor alle (gevolg)schade die optreedt als gevolg van haar werkzaamheden tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN verzekert zich tegen aansprakelijkheid voor schade, ontstaan tijdens of verband houdend met de uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen (reparatie) werkzaamheden.
8.17 Eventuele op V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN rustende verplichtingen tot schadevergoeding van schade, van welke aard ook, zal nimmer verder gaan dan uitkering van de bedragen die zij zal ontvangen krachtens de in 8.15 gesloten verzekeringsovereenkomst, behoudens in geval van opzet aan de zijde van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN.

8.19 Op al onze leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing alsmede de in-en uitbouwgarantie.

8.20 Op onze gereviseerde motoren heeft u recht op 6 maanden in-en uitbouw garantie conform onze garantievoorwaarden

8.21 Onze leveringsvoorwaarden en garantievoorwaarden vindt u op onze website, wordt meegezonden met de opdracht en u kunt deze voorwaarden ten alle tijden opvragen bij V.O.F. AUTOPARTS.

8.22 Bij acceptatie van de opdracht gaan wij ervanuit dat u tevens akkoord gaat met onze leveringsvoorwaarden alsmede de garantiebepalingen.

8.23 Wanneer er geen nieuwe oliekoeler is geplaats tijdens de inbouw van de gereviseerde motor kunnen wij de garantie NIET accepteren.

8.24 Wanneer er een probleem ontstaat rondom een geleverd product behouden wij het recht om bij u facturen op te vragen rondom de uitgevoerde werkzaamheden en vernieuwde producten. Voorbeeld: we kunnen u vragen om de factuur van de oliekoeler aan Revisie Motor Benelux te overhandigen dat er inderdaad een nieuwe oliekoeler geplaatst is. 

8.25 Wanneer er een garantieproces dient te worden opgestart dient u de motor met alle toebehoren uit te bouwen en gereed te maken voor pick up door Revisie Motor Benelux. Uitbouwen van de motor of het voertuig in Eindhoven plaatsen zonder overleg met Revisie Motor Benelux zal niet geaccepteerd woren.

8.26 Als aanwijsbaar is dat de gereviseerde motor de oorzaak is dat het voertuig niet werkt zullen wij u maximaal compenseren voor € 500,00 excl. BTW. voor de in-en uitbouwkosten.

8.27 Wanneer tijdens het garantieproces en het bijhorende onderzoek geen aanwijsbare oorzaak te vinden is waardoor het voertuig defect is zullen wij de garantie deels accepteren. Daarmee bedoelen wij dat wij de uitgebouwde motor in juiste staat brengen en dat u de kosten voor de in-en uitbouw dient te dragen.

9. Klachten

9.1 Alle klachten die een afnemer heeft op de met V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN betrekking hebbende overeenkomst dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering of het uitvoeren van de werkzaamheden aan V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN kenbaar gemaakt te worden, zulks op straffe van verval van alle aanspraken die jegens V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN geldend gemaakt kunnen worden.
9.2 Een klacht schort de verplichting tot betaling van het verschuldigde door de afnemer niet op.

10. Overmacht

10.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijk opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens nog iets verschuldigd zullen zijn.

11. Ontbinding

11.1 Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, of indien op een van de partijen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing geraken, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

12. Geschillen

12.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van V.O.F AUTOPARTS EINDHOVEN gebonden zijn.

13. Toepasselijk recht

13.1 Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht, ook wanneer deze voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

    

WhatsApp chat